گزارش شماره 35

روزنگار اپیدمیولوژی ایران

تصویر روزنگار اپیدمیولوژی ایران
روزنگار اپیدمیولوژی ایران ( فکت شیت) با استفاده از ظرفیت متخصصین کمیته کشوری و اساتید برجسته دانشگاههای علوم پزشکی کشور همچنین تجارب دیگر کشورها در بررسی اپیدمیولوژیک بیماری و یافته های خارجی و داخلی بطور روزانه بررسی و اعلام می شود

در این روزنگار الگوی بیماری زایی و ابتلا ویروس در کشور و مقایسه با دیگر نقاط جهان، نسبت به بررسی وضع موجود و پیش بینی روند بیماری در کشور و همچنین مدل های اپیدمیولوژیک ارائه می شود.

192149