روزهای منتـهی بـه 20 اردیبهشت ماه 1399

تحلیـل اسـتانی کرونا

تصویر تحلیـل اسـتانی کرونا
برای ارزیابی روند گسترش بیماری کووید- 19 در استان های مختلف کشور از تحلیل روند تغییرات اتفاق افتاده برای موارد ابتلا و مرگ گزارش شده روزانه استفاده شد.
192379