برای درمان بیماریهای غیرکرونا هرچه سریعتر به مراکز درمانی مراجعه کنید

درمان اورژانسی بیماریهای غیرکرونا را نباید به تاخیر انداخت و می بایست هرچه سریعتر به بیمارستان و مراکز درمانی مراجعه کرد.

193187