توصیه های پیشگیرانه و درمانهای کمکی طب ایرانی در کووید-19

تصویر توصیه های پیشگیرانه و درمانهای کمکی طب ایرانی در کووید-19
این راهنما با تلاش و مشارکت جمعی از متخصصین طب ایرانی و کارشناسان دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور ارائه راهکارهای طب ایرانی در پیشگیری و درمان بیماری کووید-19 تدوین گردید.
195804