آخرین توصیه های علمی در زمینه پیشگیری و مدیریت بیماری آنفلوآنزا در دوران پاندمی کرونا در گروههای پرخط

تصویر آخرین توصیه های علمی در زمینه پیشگیری و مدیریت بیماری آنفلوآنزا در دوران پاندمی کرونا در گروههای پرخط
در فصل پیش رو پیش بینی میشود که گردش ویروس کرونا و آنفلانزا راهمزمان داشته باشیم ولی میتوان امیدوار بود که با رعایت پروتکلهای بهداشتی، از میزان بروز آنفلانزا نیز کمتر شود.همچنین در این فصل واکسیناسیون آنفلانزا بیش از پیش توصیه میشود.
195805