آمار کرونا امروز ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

تصویر آمار کرونا امروز ۳۱ مرداد ۱۴۰۰
آمار کرونا امروز ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ نشان می دهد فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ١٠ هزار و ۲۷۹ نفری در یک روز به تعداد چهار میلیون و ۴١۶ هزار و ۴٩٢ نفر رسیده است. آمار کرونا امروز یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ همچنان نمودار ابتلا و فوتی های کشورمان را در دنیا صعودی نشان می دهد.

طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۶۸۵ هزار و ۶۶۷ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ۲۱۱ میلیون و ۵۱۱ هزار و ۵۶۱ نفر رسیده است.

آمار کرونا امروز ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۸. آرژانتین پنج میلیون و ١۶۶ هزار و ٨٠٣ نفر (۸ هزار و ۱۶۰ نفر)

۹. کلمبیا چهار میلیون و ٨٨٠ هزار و ۵١۶ نفر (۳ هزار و ۴۱۶ نفر)

۱۰. اسپانیا چهار میلیون و ٧۵٨ هزار و ۴٠٠ نفر (۱۲ هزار و ۴۵۰ نفر)

ایران در این فهرست با چهار میلیون و ۶۱۶ هزار و ۵۱۶ نفر مبتلا و ۲۸ هزار و ۸۳۳ نفر مبتلا جدید یازدهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۶۴۴ هزار و ۲۸۱ نفر (۹۸۹ نفر)

۲. برزیل ۵۷۳ هزار و ۶۵۸ نفر (۹۲۵ نفر)

۳. هند ۴۳۳ هزار و ۹۹۸ نفر (۳۷۶ نفر)

۴. مکزیک ۲۵۱ هزار و ۳۱۹ نفر (۸۵۰ نفر)

۵. پرو ۱۹۷ هزار و ۷۵۲ نفر (۳۶ نفر)

۶. روسیه ۱۷۴ هزار و ۴۸۵ نفر (٧٩١ نفر)

۷. بریتانیا ١٣٠ هزار و ۹۵۳ نفر (١١٣ نفر)

۸. ایتالیا ١٢٨ هزار و ۲۷۳ نفر (۵۵ نفر)

۹. کلمبیا ۱۲۳ هزار و ۴۵۹ نفر (١٢٠ نفر)

۱۰. اندونزی ۱۱۸ هزار و ۸۳۶ نفر (٩٩٨ نفر)

در پایان آمار کرونا امروز یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ می خوانیم ؛ ایران در این فهرست با ١٠٠ هزار و ۸۱۰ نفر فوتی و ۵۵۵ فوتی جدید سیزدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۱۸۹ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۲۵ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ٣٨ میلیون و ۳۹۸ هزار و ۵۹۶ نفر (۱۵۱ هزار و ۱۰۸ نفر)

۲. هند ۳۲ میلیون و ۳۹۲ هزار و ۵۰۶ نفر (۳۴ هزار و ۲۹۶ نفر)

۳. برزیل ۲۰ میلیون و ۴٩۴ هزار و ٢١٢ نفر (۳۳ هزار و ۸۸۷ نفر)

۴. روسیه شش میلیون و ۶٨۴ هزار و ۵٣١ نفر (۲۰ هزار و ۹۹۲ نفر)

۵. فرانسه شش میلیون و ۵۵٧ هزار و ٣۵۶ نفر (۲۲ هزار و ۳۱۹ نفر)

۶. بریتانیا شش میلیون و ٣٩٢ هزار و ١۶٠ نفر (۳۷ هزار و ۵٧٢ نفر)

۷. ترکیه شش میلیون و ١۵٧ هزار و ٧٢٢ نفر (١٩ هزار و ۹۱۸ نفر)

197802