جهان با همه گیری ویروس SARS-CoV-2 درگیر است. تا زمانی که این همه گیری ادامه دارد می توانید خبرهای فوری و به روزرسانی هایی را به قلم پوریا ناظمی، روزنامه نگار علم دنبال کنید.
جهان با همه گیری ویروس SARS-CoV-2 درگیر است. تا زمانی که این همه گیری ادامه دارد می توانید خبرهای فوری و به روزرسانی هایی را به قلم پوریا ناظمی، روزنامه نگار علم دنبال کنید.
جهان با همه گیری ویروس SARS-CoV-2 درگیر است. تا زمانی که این همه گیری ادامه دارد می توانید خبرهای فوری و به روزرسانی هایی را به قلم پوریا ناظمی، روزنامه نگار علم دنبال کنید
روزنگار اپیدمیولوژی ایران ( فکت شیت) با استفاده از ظرفیت متخصصین کمیته کشوری و اساتید برجسته دانشگاههای علوم پزشکی کشور همچنین تجارب دیگر کشورها در بررسی اپیدمیولوژیک بیماری و یافته های خارجی و داخلی بطور روزانه بررسی و اعلام می شود
جهان با همه گیری ویروس SARS-CoV-2 درگیر است. تا زمانی که این همه گیری ادامه دارد می توانید خبرهای فوری و به روزرسانی هایی را به قلم پوریا ناظمی، روزنامه نگار علم دنبال کنید

نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد

کودکان نقش قابل توجهی در انتقال کرونا ندارند

نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که هیچ موردی از انتقال ویروس کرونا از کودکان زیر ۱۰ سال به بزرگسالان مشاهده نشده و کودکان «نقش قابل توجهی» در انتقال این ویروس ندارند.

بیانیه جامعه اطلاعاتی آمریکا درباره منشاء کرونا

کرونا ساخته دست بشر است؟

جامعه اطلاعاتی آمریکا فرضیه «ساخته دست بشر» بودن کرونا را رد و همچنین اعلام کرد که در این ویروس تغییرات ژنتیکی ایجاد نشده است.