دکتر علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در یک مجموعه گفت‌وگو با سامانه٤٠٣٠ به مهمترین سوالاتی که به تازگی برای مردم بوجود آمده پاسخ داده است.
دکتر فریدون عزیزی فوق تخصص بیماری های داخلی و غدد درون ریز در یک مجموعه گفت‌وگو با سامانه٤٠٣٠ به مهمترین سوالاتی که به تازگی برای مردم بوجود آمده پاسخ داده است.
دکتر امیرحسین جلالی ندوشن، روانپزشک در یک مجموعه گفت‌وگو با سامانه_٤٠٣٠ به مهمترین سوالاتی که به تازگی برای مردم بوجود آمده پاسخ داده است.