• از حضور در مکانهای عمومی و شلوغ تا حدامکان پرهیز کنید.• دست ها را پس از تماس با سطوح و اشیاء با آب و صابون بشوئید یا با مواد بر پایه الکل، ضدعفونی کنید. • از تماس دست ها با چشم، دهان و بینی بپرهیزید• از دستمال کاغذی هنگام عطسه یا سرفه استفاده کنید • درصورتی که دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید• از دست زدن به ماسک استفاده شده بدون دستکش خودداری کنید.• در صورت مشاهده علایم سرماخوردگی، به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کنید.• گندزدایی وسایل بازی کودکان به صورت حداقل چهار بار در روز انجام شود• نیمکت، صندلی و مبلمان شهری با رعایت نکات ایمنی روزانه گندزدایی شوند• استفاده از وسایل حفاظت شخصی توسط نیروهای خدماتی الزامی است.