در فصل پیش رو پیش بینی میشود که گردش ویروس کرونا و آنفلانزا راهمزمان داشته باشیم ولی میتوان امیدوار بود که با رعایت پروتکلهای بهداشتی، از میزان بروز آنفلانزا نیز کمتر شود.همچنین در این فصل واکسیناسیون آنفلانزا بیش از پیش توصیه میشود.
این راهنما با تلاش و مشارکت جمعی از اساتید رشته های تخصصی و فوق تخصصی و کارشناسان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تمرکز بر راهنمای نحوه برخورد با بیماران در سطوح سرپایی و بستری تهیه شده است و به تصویب نهایی کمیته علمی ستاد کشوری مدیریت بیماری کرونا ویروس covid-19 رسیده است .مقرر شده است که این پروتکل با نظر کمیته علمی و براساس شواهد علمی و ارزیابی های میدانی (نظیر تعداد بیماران بستری, نتایج و میزان تجویز و مصرف دارو) در فواصل زمانی موردنیاز به روزرسانی شود .
اولین سند ملی سالمندان ایران با هدف پاسخ هماهنگ به چالش ها و فرصت های ناشی از سالخوردگی جمعیت ایران، برای رسیدن به بهترین نتیجه، برای همه ایرانیان، تهیه شده است. این سند بعنوان چارچوبی برای هدایت سیاستگذاری ها، برنامه ها و فعالیت های آینده در امور سالمندان کشور تدوین شده است و شامل شش هدف اصلی است.
دکتر سیامک میراب سمیعی گفت: آزمایشگاه ها بر اساس نتیجه ارزیابی نظارتی معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشکی و مهارت آزمایی انستیتو پاستور ایران وارد فهرست شده و اجازه پذیرش و انجام آزمایش تخصصی تشخیص مولکولی کووید- ۱۹ را پیدا می کنند.
در اینﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﻣصوﺑاتی که ﺗﺎکنون در اختیار دﻓﺘﺮ هیئت دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ است، تنظیم و ﺗﺪوین گردیده و در عینﺣﺎل، ﻗﻮانین و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮخی از ﻣﺼﻮﺑﺎت یادﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻨﻘیحی در ﭘﺎورقیﻣﺼﻮﺑﻪ ذکر ﺷﺪه اﺳﺖ .طبیعی اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن کنترل قطعی کرونا و اﺳﺘﻤﺮارفعالیت ﺳﺘﺎد، ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی آن نیز ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر و تغییر وضعیت این بیماری در آینده ﺗﺪوین ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺑﻪ روزرﺳانی این مجموعه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، در اﺧتیارﻣﺮدم، دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ داﻧﺸﮕﺎهی و ﺣﻘﻮقی ﻗﺮارﻣیگیرد.